Yeminli Mali Müşavir Sedat Abdullah Arısoy

SİNERJİ İSTANBUL BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD ŞTİ ; 15.10.2010 tarihinde kurulmuştur. Şirketimiz, 3568 Sayılı ve 13.06.1989 gün ve 20194 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan Meslek Kanunu ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ila 406'ncı maddeleri uyarınca;

 • İşletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak,
 • Faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmi mercilerin istifadesine sunmak
 • Yüksek mesleki standartları gerçekleştirmek üzere faaliyette bulunmak üzere kurulmuş olan
 • Hesap ve işlemlerinin tasdik işlemlerini yapmak
 • KDV ve diğer vergi İade işlemlerini yapmak
 • Vergi ve inceleme müşavirliklerinde bulunmak,
 • Vergi idare ve mahkemelerinde takip edilmesi gereken uyuşmazlıklarda danışmanlık hizmetleri verilmesinde
 • Yerli ve yabancı şirketlere Tasfiye, Devir, Birleşme, Nevi Değiştirme,
 • Yatırım teşvik belgesi ile dahilde işleme belgesi gibi izin işlemleri ile ilgili destek hizmetleri,
 • Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı Tespit İşlemleri,
 • Gider ve Gelir Revizyonları,
 • Temel ve Yardımcı Mali Tablolar Oluşturulması ve Analizi,
 • Personel Görev Tanımlarının Belirlenmesi,
 • Şirket içi koordinasyon, yönlendirme ve Analiz Toplantılarının organizesi,
 • Şirket İnsan Kaynakları Yönetiminin gerçekleştirilmesi ve desteklenmesi,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulamalarına Destek ve İş Uyuşmazlıklarına yönelik sürekli Danışmanlık, İşçi ve işverenin hak ve yükümlülükleri, karşılıklı ilişkileri ile ilgili bireysel ve kurumsal ihtiyaçlar için iş akitlerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi, sözleşmelerin feshi, iş kazaları ve mesleki hastalıklar,konularında yardımcı olmak üzere hizmetinizdedir.
 • Şirket finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla denetim stnadartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerini uygulayarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlemeler yapmaktadır.