Tasdik

Hizmetleri

İç Denetim

Hizmetleri

Vergi

Müşavirliği

İnceleme Müşavirliği ve Uyuşmazlık

Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri

KDV İadesi Hizmetleri

Revizyon

Hizmetleri

Muhasebe Hizmetleri

 

Tasdik Hizmetleri

1950 yılında temelleri atılan Modern Türk Vergi sistemi beyan esasını getirirken beyanların defter kayıtlarına uygun olmasını, defter kayıtlarının kanunen şekli ve içerikleri belli belgelere dayanması gerektiğini düzenlemiştir. 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında da tüm mükelleflerin belge ve kayıtlarının Yeminli Mali Müşavirler tarafından onaylanması şartına bağlı olarak bazı iade, mahsup ve ödeme işlemlerinin otomatik olarak yapılacağını düzenleme altına almıştır. Bu suretle başka bir denetim ve kontrol işlemine gerek duyulmaksızın yeminli mali müşavir incelemesinin devletin incelemesi yerine sayılacağını kabul etmiştir. Tasdik hizmetleri dediğimiz hizmetler işte bu neviden kanuni düzenlemeler altına alınmış olan işlemler bütünü olarak isimlendirilebilir. Şirketimiz bünyesinde ortak ve sorumlu Müdür olarak görev yapan ve Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı kökenli Yeminli Mali Müşavirler tarafından titiz çalışmalar neticesinde tasdik hizmetleri verilmektedir. Bu çalışmalar başlıca iki grup altında toplanabilir. Tasdik hizmetlerinde temel amaç vergisel risk doğurabilecek hataları mükelleflere bildirerek önlem alınmasını sağlamak ve mükellefleri herhangi bir inceleme durumunda koruma altında tutma çabasıdır.

a) Tam Tasdik Hizmetleri;

 • Kanuni Defter Ve Belgelerin, İlgili Mali Tabloların Vergi Mevzuatı Hükümleri Çerçevesinde Denetimi

 • Geçici Vergi Beyannamelerinin Mevzuata Uygunluk Kontrolü

 • Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Mevzuata Uygunluk Kontrolü Yapılarak Tasdik Edilmesi

 • Tam Tasdik Raporu'nun Düzenlenmesi

 • Yapılan Ara Denetimlerle Yönetime Rapor Sunulması

b) Diğer Tasdik Hizmetleri

 • Sermayenin Ödendiğinin Tespiti

 • Sermayeye İlave Edilecek Ortak Alacaklarının Tespiti

 • Dağıtılmayan Geçmiş Yıllar Karlarının Tespiti

 • TÜBİTAK - TEYDEB YMM Proje Harcamaları Değerlendirme Ve Tasdiki

 • Enflasyon Düzeltmesinde Öz Sermaye Kalemlerine Ait Olumlu Farkların Sermayeye İlavesi Tasdik Raporu

 • Kurumlar Vergisi'nden İstisna Kazançlara İlişkin Tasdik İşlemleri

 • Bankalardan Talep Edilen Kredi Ve Teminat Mektupları İçin Verilen Hesap Durumu Belgelerinin Tasdik İşlemleri

 • Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu Kapsamında Üretim Tasdik Raporu

 • 3568 Sayılı Yasa Ve Vergi Usul Kanunu Gereğince Tasdik Kapsamına Alınan Ve / Veya Alınacak Diğer İşlemler

Vergi Müşavirliği

Pek çok şirket hesap ve işlemleri itibarıyla kanunen hakkı olmasına rağmen oldukça fazla sayıda haktan sırf doğru kişilerden danışmanlık ve müşavirlik hizmeti alamamasından dolayı yararlanamamaktadır. Ekonomik konjonktüre göre siyasal otorite ve kanun koyucu bazen kalıcı bazen de geçici pek çok değişiklik gerçekleştirip ekonomiye ve şirketlerin vergisel durumlarına etki yapan düzenlemeler yapabilmektedir.

Dolayısıyla bu konu artık günümüzde sürekli takip edilmesi gereken ve belki de her gün resmi gazete ile resmi kurum ve kuruluşların internet sayfaları ile duyurularının titiz bir şekilde takibini gerektirip alınan kararların sonuçlarının analizini gerektirmektedir. Çoğu zaman ilgili değişiklikler öylesine teknik dille alınabilmektedir ki konunun uzmanı olmayan kişilerin okusa dahi anlayamayacakları metinler haline gelmektedir. Bu sebeple de doğru ve ehil kişilerden danışmanlık ve müşavirlik hizmeti alınması bazen zorunluluk arz etmektedir. Vergi, finans, muhasebe, teşvik mevzuatı söz konusu olduğunda da en doğru adres şüphesiz yeminli mali müşavirlik müessesesidir.

Bu itibarla şirketler YMM'lere başvurup mevcut durumlarını incelettirip bu konuda destek istemelidirler. Vergiden kaçınma olarak isimlendirilen kanuni haklarını kullanabilmelidirler. Böylesine bir başvuru olması durumunda şirketimiz Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, KDV, SSK, ÖTV ve diğer vergiler ile ilgili işlem ve beyanların kanunlar doğrultusunda hazırlanıp ödenmesi konusunda size yardımcı olacağı gibi mevzuatın izin verdiği her türlü haklarınızdan istifade etmenizi de sağlayacaktır. Bu kapsamda konu başlıkları olarak hizmet alanlarını;

 • Mali Müşavirlik ve mali danışma hizmetleri,

 • Maliyet muhasebesi sistemlerinin tasarımı ve uygulanması,

 • Vergi mevzuatı kapsamından şirketlerin yasal kayıtlarının uygunluk denetimlerinin yapılması,

 • Yıl sonu bilançolarının mali açıdan incelenmesi ve takdim şeklinin tayini

 • Yıllık beyannamelerin kontrolü ve düzenlenmesi,

 • Yabancı Sermaye, Teşvik, Avrupa Topluluğu, Kambiyo, Serbest Bölge uygulamaları konularında danışmanlık olarak sayabiliriz. Bu konular dışında olabilecek spesifik konular şirket bazında yapacağımız incelemeler sonrasında birebir aktarılabilecektir.

Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri

Şirketler tarafından kurumsal düzeyde talep edilen mali ve ekonomik boyutu olan tüm hizmetler bir ön inceleme yapıldıktan sonra şirketimiz tarafından sunulmaktadır. Vergi ve mali mevzuatımızda izin verilen pek çok operasyonel uygulama ehil insanlar tarafından yapılmadığı durumlarda orta ve uzun vadede şirketlere sorunlar çıkarmaktadır. Transfer fiyatlaması suretiyle örtülü kazanç aktarılmasına yol açılabilmekte, örtülü sermaye durumları söz konusu olabilmekte, şirket evlilikleri-tasfiye-devir-birleşme durumlarında başlangıçta öngörülmeyen durumlar çıkabilmekte, kül halinde satışlarda emsal bedel tespitlerinde, işyeri satışlarında bedel tespitlerinde , şirket nevilerinin değişmelerinde, SGK uygulamalarında şantiye kapanışları, geçici işçi çalıştırmaları, işyeri ve şube açılış ve kapanışlarında hep nitelikli hizmet alımı gerekmektedir.

Şirketimizin her konu hakkında yetişmiş elemanları bulunmakta olup bu kişiler Yeminli Mali Müşavirlerimizin yönlendirmesi ve kontrolünde konu bazında hizmet vermektedirler. Şirketimiz talep edilen ihtiyaçları tam bir bağımsızlık ve güven ilkeleri doğrultunda çözmektedir.

Örneğin bir şirket satın alınması gündeme geldiğinde yapılması gereken çalışmada önce durum tespitleri yapılır. Bu kapsamda alıcı tarafta;

 • Satın alınacak şirketin geçmiş performansına dayalı güçlü bir analiz

 • Alım fiyatının hesaplanmasında rol oynayacak ana unsurların saptanması ve analizi

 • Hedef işletmenin geleceğe yönelik finansal tahminleri ve bu tahminlerin dayanaklarının kritik biçimde analiz edilmesi

 • Hedef işletme ve faaliyet alanıyla ilgili temel risklerin belirlenmesi

 • Öngörülen anlaşmanın finansal ve vergisel olarak yapılandırılmasında hizmet verilmesi

 • Satın alım anlaşmalarında fiyat düzenleme ve garanti şartları konularında destek verilmesi

 • Alım sonrası denetiminin yapılması ve açılış bilançosunun hazırlanması.

Satıcı tarafta yer alan şirket bünyesinde de yine aynı titizlikte;

 • Şirkette değer yaratan ana faktörlerin belirlenmesi ve derecelendirilmesi

 • Düzeltilmiş mali tabloların hazırlanması

 • Şirketin geçmiş dönem performansına bakılarak bağımsız analizinin yapılması ve güçlü bir finansal bir model oluşturulması

 • Bağımsız bir şekilde çalışma yapılması gereken satıcı taraf ofisinde ihtiyaç duyulacak tüm verilerin hazır tutulması gereken bilgi odasının hazırlanması ve yönetimi

 • Müzakere sürecinde destek verilmesi

 • Öngörülen anlaşmanın finansmanı ve vergi danışmanlığı konularında hizmet verilmesi

 • Satın alım anlaşmalarının fiyat düzenleme ve garanti şartları konularında destek verilmesi

 • Satış sürecinde doğan muhtemel anlaşmazlıkların yönetilmesi

Yine bir başka hizmet çeşidinde de şirketinizin değerini öğrenmek ve finansal modelleme hizmeti almak isteyebilirsiniz bu kapsamda da öncelikle

 • İşletmenizin değerini sektöre, pazardaki konumunuza ve rakiplerinizin durumuna göre belirlemek

 • İşletmenizin değerini belirleyen ana unsurların tespit edilmesi

 • Geçmiş dönem sonuçlarının analizi ve öngörülen tahmini performansın modellemesi

 • Uygun iskonto oranları ve çarpanların belirlenip uygulanması

 • Uygun bir değerleme yöntemi seçilmesi (F/K oranı, net aktif değeri, gelecekteki serbest nakit akımlarının iskonto edilmesi, vs.)

 • Sistematik ve çok kriterli bir yaklaşım

 • İş modellerinin doğruluğu ve hassasiyetinin test edilmesi gerekmektedir.

Bir başka hizmet çeşidi olarak ilişkili kurum ve kişilerle iş yapan bir şirket iseniz, grup şirketleri ile beraber işler yapıyorsanız, uluslar arası şirketler topluluğunun üyesi olarak tüm dünyaya yönelik iş yapıyor iseniz tüm bu durumlarda ilişkili kişilerle yaptığınız ticaret ve işlerde transfer fiyatlandırması müessesesi kurallarını dikkate almak durumundasınızdır.

OECD standartları baz alınarak, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yer alan "örtülü kazanç" müessesesi 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 13 üncü maddesi ile "Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı" adı altında yeniden tanımlanmış, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 41/5. maddesinde de paralel bir düzenlemeye yer verilmiştir. Bahsi geçen düzenlemeler ile 01.01.2007 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Transfer Fiyatlandırması uygulaması çerçevesinde; kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılacaktır.

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılan kazançların brüt tutarı üzerinden cezalı Kurumlar Vergisi/ Gelir Vergisi, duruma göre Katma Değer Vergisi ile Gümrük Vergisi tarhiyatı yapılmaktadır. İnceleme Elemanının yorumuna göre eğer kar dağıtımı kabul ediliyorsa cezalı Gelir Vergisi Stopajı tarhiyatı ve son alarak kar payını elde etmiş sayılan ortak açısından da durumuna göre cezalı Gelir Vergisi tarhiyatı yapılmaktadır. Bu sebeple mükellefler tarafından işlemler öncesinde yapılması gereken bazı hazırlıklar bulunmaktadır.

Mükelleflerin öncelikle faaliyet süreçlerini ve ekonomik verilerini analiz ederek, ilişkili kişilerle yapmakta oldukları ticarete yönelik emsal fiyat belirleme yöntemlerini belirlemeleri gerekir. Bu yöntemi belirlemek içinde kar marjı aralığını tespit etmeleri, transfer fiyatlandırması stratejilerini oluşturmaları, oluşturulan stratejilerini pazardaki yapısal ticari değişiklikler ile firmanın fonksiyon ya da organizasyon yapısındaki değişiklikleri dikkate almak suretiyle periyodik olarak revize etmeleri, ilişkili kişiler ile ticaretin emsallere uygun fiyat veya bedel üzerinden yapıldığını kanıtlamaya yönelik belgelendirme yapmaları gerekmektedir.

Kurumlar vergisi mükelleflerinin, ilişkili kişilerle bir hesap dönemi içinde yaptıkları mal veya hizmet alım ya da satım işlemleri ile ilgili olarak "TRANSFER FİYATLANDIRMASI, KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM ve ÖRTÜLÜ SERMAYEYE İLİŞKİN FORM" doldurmaları ve kurumlar vergisi beyannamesi ekinde, bağlı bulunulan vergi dairesine göndermeleri gerekmektedir.

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'na kayıtlı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptığı yurt içi ve yurt dışı işlemleri ile diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptığı yurt dışı işlemlere ilişkin olarak, kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresine kadar "YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU" hazırlamaları ve bu süre sona erdikten sonra istenmesi durumunda İdare'ye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz etmeleri zorunludur.

Şirket olarak bu kapsamda gereken analizler yapılarak şirketinizin kullanacağı transfer fiyatlaması belirleme yönteminin seçimi ve uygulaması ile bildirim zorunluluğu olan formların hazırlanması hizmetleri verilmektedir. Bu kapsamda Transfer Fiyatlandırması uygulaması nedeniyle şirketinizin karşılaşabileceği mali risklerin tanımlanmasına, tanımlanan risklerin minimum düzeye indirilmesine yönelik olarak Firma süreç ve fonksiyon analizi çalışmaları ile Pazardaki yapısal ticari değişikliklerin ve firmanın fonksiyon ya da organizasyon yapısındaki değişikliklerin dikkate alınması suretiyle transfer fiyatlandırması stratejisinin revize edilmesi sağlanır. Yurt dışında ana merkez tarafından oluşturulmuş bir transfer fiyatlaması politikası mevcutsa, bu politikaların ve tanımlanmış yöntemlerin Türkiye'ye adaptasyonu yapılır.

Mevcut transfer fiyatlaması uygulamalarının analizi ile grup transfer fiyatlaması uygulamalarının belgelendirilme sürecinin gözden geçirilmesi, analizi ve risklerin saptanması yapılır. Uygulanacak yöntem konusunda tereddütü bulunan mükelleflerin, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte Gelir İdaresi Başkanlığına başvurarak belli bir dönem için yöntem tespiti talebinin hazırlanması ve ön anlaşma sürecinin yönetilmesi sağlanır. Her türlü transfer fiyatlandırılması uyuşmazlıkları ile ilgili olarak Gelir İdaresi nezdinde ve yargı aşamasında destek hizmetleri istenmesi durumunda İdareye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmek üzere "Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu" hazırlanması hizmetleri kısmi veya toptan verilebilmektedir.

Bu hizmetler dışında da başta da saydığımız gibi;

 1. Tasfiye

 2. Devir

 3. Birleşme

 4. Nevi Değiştirme

 5. Şube açılması, kanuni merkezlerin taşınması suretiyle mükellefiyet merkezlerinin başka illere taşınması

 6. Şirketlerin genel kurul, sermaye artırımı, sermaye azatlımı, sermaye tespit çalışmalarının gerçekleştirilmesi

 7. Yatırım teşvik belgesi ile dahilde işleme belgesi gibi izin işlemleri ile ilgili destek hizmetleri

 8. Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı Tespit İşlemleri

 9. Gider ve Gelir Revizyonları

 10. Temel ve Yardımcı Mali Tablolar Oluşturulması ve Analizi

 11. Personel Görev Tanımlarının Belirlenmesi

 12. Şirket içi koordinasyon, yönlendirme ve Analiz Toplantılarının organizesi

 13. Şirket İnsan Kaynakları Yönetiminin gerçekleştirilmesi ve desteklenmesi

 14. Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulamalarına Destek ve İş Uyuşmazlıklarına yönelik sürekli Danışmanlık, İşçi ve işverenin hak ve yükümlülükleri, karşılıklı ilişkileri ile ilgili bireysel ve kurumsal ihtiyaçlar için iş akitlerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi, sözleşmelerin feshi, iş kazaları ve mesleki hastalıklar, işyerindeki sağlık ve güvenlik ile ilgili yükümlülüklerin ve kanunların uygulanması gibi çeşitli konularda danışmanlık hizmetleri vermek

 15. Şirket ana sözleşmelerinin tesisi, revizesi

 16. Şirketin kanuni temsilcilerinin istenen hukuki yetkilendirme ayarlamalarının yapılması

 17. Şirketlerin iç denetim organizasyonlarının kurulması

 18. Amme alacaklarından sorumlu Kanuni temsilcilerin kimler olmasının istenmesine yönelik yönetim kurulu ve ortaklık yapılarının düzenlenmesi;

 19. Ortaklar arası her türlü sözleşme hazırlanması

 20. Şirketlerin Türk Ticaret Kanunu uygulamaları ile özel amaçlı her türlü sözleşme süreçlerine destek sağlanması

 21. Gayrimenkullerin kiralanması, satın alınması, satılması, ipotek tesisi ve kaldırılması hususlarında danışmanlık ve destek hizmeti vermek;

Konuların da da hizmet verilmektedir.

Revizyon Hizmetleri

Revizyon Hizmetleri işletmelerin her hangi bir vergi incelemesi, sosyal güvenlik kurumu denetlemesi v.b kamu otoriteleri tarafından denetlenmesi durumunda eleştirilecek herhangi bir konunun ortaya çıkmamasını sağlamak adına işletmenin tüm işletmelerini hem işlemler yapılırken hem de işlemler yapıldıktan sonra geriden kontrol edip düzelttirerek yapılan bir inceleme teknikleri bütünüdür. Bu kapsamda başlıca;

1- Kanunen tutulması mecburi defterlerin kayıt usulü ve tasdik yönlerinden Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde kontrolü,

2- Şirketin Katma Değer Vergisi, Muhtasar, Damga Vergisi beyannameleri ile SGK bildirgelerinin,

 • tahakkuklarının doğruluğu,

 • muhasebe kayıtları ile tutarlılığı,

 • aritmetik ve oransal doğruluğu,

 • zamanında ve eksiksiz olarak ödendiklerinin kontrolü,

3- Personel bordrolarının sondaj yöntemi ile test edilerek,

 • brüt ücretten net ücrete aritmetik olarak,

 • kesintilerin yasalarda belirtilen oranlara uygun olarak,

 • ücret tahakkuklarının doğru olarak muhasebeleştirilmesi açısından kontrolleri,

4- Şirketin düzenlediği satış faturalarının sondaj yöntemi ile,

 • usule uygunluk,

 • aritmetik doğruluk,

 • muhasebe kaydının doğruluğu açısından kontrolleri,

5- Gelir ve gider hesapları ile tahakkuklarının sondaj yöntemi ile belgelere inilerek,

 • evrak düzeni,

 • kanuni süreler,

 • içerik dikkate alınarak kontrolü,

6- Kullanılan hesap planının yürürlükteki Muhasebe Uygulamaları Genel tebliğlerine uygunluğunun kontrolü,

7- Tüm bilanço ve P & L tabloları ile yardımcı mali tablolarda yer alan aktif ve pasif hesapların dönemsellikleri de dikkate alınarak muhasebe prensipleri çerçevesinde sondaj usulü ile kontrolü.

İç Denetim Hizmetleri

Tüm şirketler kurulduğu gün ve ortamdaki şartlar çerçevesinde hayatlarına devam edemezler. Zaman içerisinde ortaklık yapıları değiştikçe, personel sayısı ve ona bağlı şekilde yetki kullanan kişi sayısı arttıkça, paraya el süren koltuk sayısı arttıkça sağlıklı bir iç denetim yapılanmasına gitme ihtiyacını hissederler. Bu hissin oluşması için illa her hangi bir suistimalin, dolandırıcılığın v.b olumsuz bir durumun meydana çıkması şart değildir.

TTK hükümlerine göre basiretli kabul edilen her tacir ve tüccar şirket bunu öngörmek ve tedbirini almak durumundadır. Günümüzün ekonomik koşullarında bu tedbirleri almak ve olası risklerin yönetimi oldukça önem kazanmıştır. Kanun koyucuların, kredi veren kişi ve kurumların, yatırımcıların, satıcıların ve müşterilerin ekonomik ilişki içine girdikleri işletmelerin sağlam bir yapıda ve güvenilir olmalarını anlamaları ve görmeleri önemli bir husustur. İşletme içinde yer alacak doğru bir iç denetim mekanizması; bu algıyı ve görüntüyü veren, iç işlemlerde doğruluk, kontrol ve disiplinin varlığını gösteren bir olgudur. İşletmenin yarattığı katma değer ile sağladığı dışsallığı ortaya koyan ve bunların yanında piyasadaki rekabet gücünü ve kurumsallaşma katsayısı ile doğru orantılı olan kurumsal saygınlığını ortaya koyan bir parametredir.

İç Denetim Hizmetleri ile

 • Farkında olmaksızın yapılan hataları küçükken tespit ederek, büyük problem haline gelmeden çözümünü sağlamak,

 • Şirketin bilinen veya farkında olunmayan risklerini kontrol altına almak,

 • İş akış şemalarının yeniden gözden geçirilmesi ve kişisel görev tanımlamalarının doğru bir şekilde yapılmasını ve takibini düzenleyerek etkin ve verimli operasyon akışını sağlamak,

 • İşletme varlıklarını korumak,

 • Kaynakların ekonomik ve verimli kullanımını sağlamak,

 • İşletmeyi planlı bir yolsuzluğun vereceği zarardan korumak,

 • Finansal raporlamalarda ve faaliyetlerin parasal ölçümlerinde güvenilirliği sağlamak,

 • İşletmenin tüm yaptığı işlemlerde mevzuat uygunluğunu sağlamak,

 • Şirketin hedeflerine ulaşabilmesi için uygun yapılanma oluşturmak amaçlanmaktadır. Bu amaçların gerçekleştirilmesini teminen;

 • İç denetim biriminin kurulması ve kontrolünün sağlanması

 • Yazılı işlem prosedürlerinin hazırlanması

 • Mevcut iç kontrol sistemlerinin ve prosedürlerinin incelenerek eksikliklerin tespiti ve revize edilmesi

 • İç kontrol prosedürlerinin uygulanmasına ilişkin fiili denetim raporlamaların yönetime sunulması

 • İç denetim konusunda gerekli eğitimlerin verilmesi hizmetleri verilmektedir.

İnceleme Müşavirliği ve Uyuşmazlık İşleri

İster vergi mükellefi olunuz isterse sade vatandaş her an bir vergi incelemesi ile karşı karşıya kalabilirsiniz. İşte bu tür durumlarda yapılan küçük bir hata, konuyu küçümsemek, hatalı bilgi ve belge verilmesi, resmi makamlarla ve inceleme elemanlarıyla doğru iletişim kurulamaması ileride telafisi mümkün olamayacak zararların ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir. Bu sebeple kanunlarında izin verdiği şekilde böylesi durumlarda bir müşavirlik hizmetinden yararlanmanız gerekir. Müşavirlik hizmetini de en üst düzeyde alacağınız meslek de yeminli mali müşavirlik mesleğidir.

 • İnceleme başlangıcında kanuni haklarınızı bilmeniz,

 • Defter ve belgelerinizi usulüne uygun şekilde tutanakla zimmetli teslim etmek,

 • İncelemeye başlama tutanağı tanzim edilmesini istemek ve sağlamak,

 • İnceleme sırasında istenen bilgi ve belgeleri kanunlara uygun şekilde istetmek ve sunmak,

 • İnceleme ile ilgili tespit tutanaklarının hukuka uygun şekilde tutulmasını sağlamak,

 • İtiraz ve savunmalarınızın bu tutanaklara doğru bir şekilde yansımasını sağlamak,

 • Tutanak alınması sonrasında tanzim edilebilecek raporların doğru şekilde analiz edilmesi,

 • Tarhiyat öncesi veya sonrasında uzlaşma taleplerinde bulunma,

 • Girilen uzlaşma toplantılarında uzlaşma veya uzlaşmama haklarının kullanımı,

 • Dava dilekçelerinin hazırlanması,

 • Dava takibi, mahkeme heyetleri ve bilirkişiler karşısında mükellef temsili

 • Gerekmesi durumlarında itiraz ve temyiz haklarının kullanılması

 • İnceleme müşavirliği hizmeti kapsamında sunulan hizmetlerin konu başlıkları olarak sayılabilir.

KDV İadesi Hizmetleri

KDV İadesi konusundaki her türlü danışmanlık hizmetleri ve raporların hazırlanması şirketimizde bulunan Yeminli Mali Müşavir, SMMM, uzman ve denetçilerden oluşan deneyimli kadromuzla büyük bir titizlikle yerine getirilmektedir.

Türkiye'de yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları KDV'ye tabidir. Ancak Katma Değer Vergisi Kanunu'nda tam istisna kapsamında sayılan ve 11. maddede belirtilen mal ihracatı, ihraç kayıtlı teslimler, hizmet ihracatı, 13. maddede belirtilen deniz ve hava taşıma araçlarının imal ve inşası, ithali ile bu araçlara verilen hizmetler 14. maddede belirtilen uluslararası taşımacılık faaliyetleri KDV'ye tabi olmadığından bu faaliyetlerden dolayı Türkiye'de ödenmiş olan KDV yapılan incelemeler sonrası düzenlenen YMM raporu ile iade edilebilmektedir.

Yine KDV kanunu 19/2. madde kapsamındaki uluslararası anlaşma hükümleri gereğince yapılan teslimlere ilişkin iadeler, KDV kanunu 29/2. madde kapsamındaki indirimli orana tabi teslim ve hizmetlerden doğan iadeler düzenlenen YMM raporları ile yerine getirilmektedir.

Yukarıda belirtilen işlemler ile Katma Değer Vergisi Kanununda iade hakkı doğuran diğer istisnalar ile dâhilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan yurtiçi işlemlerdeki KDV'nin tecil terkini için gerekli olan YMM raporlarının düzenlenmesi hizmet kapsamımız içindedir.

Katma Değer Vergisi iade sürecinde; katma değer vergisi iadesi alma olanağı bulunan firmaların iade tutarlarının tespiti, alt firma incelemeleri, karşıt incelemeler ve analitik incelemeler sonucunda Yeminli Mali Müşavirlik raporları düzenlenmekte ve iade işlemleri tarafımızca tamamlanmaktadır. Katma Değer Vergisi iade sürecinde vergi idaresinin öngördüğü ve mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde mükellef ve vergi dairesi arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, İade ve mahsup işlemleri için gerekli olan Yeminli Mali Müşavirlik raporlarının zamanında düzenlenmesi, Şirketlerin KDV iade ve mahsup işlemleri ile ilgili olarak karşılaşılan sorunların çözümünde danışmanlık hizmeti verilmesi bu kapsamda sunduğumuz hizmetlerin ana çatısını oluşturmaktadır.

Muhasebe Destek Hizmetleri

Muhasebe hizmetlerinde amaç bir taraftan yasaların gerektirdiği şartları yerine getirerek hem kamuya hem de şirket ortakları ile yöneticilerine sağlıklı ve devamlı bilgi aktarabilme kapasitesine sahip bir muhasebe sistemi oluşturmaktır. Muhasebe departmanlarına kısmen ya da tamamen dışarıdan yabancıların "outsource" diye tabir ettikleri şekilde destek ve kaynaklık edilmesiyle firmanın muhasebe uygulamalarının uygun,doğru, hesap verebilir halde olması sağlanır. Muhasebe departmanının optimal sayı ve kalitede oluşturulmasına, bilgisayar yatırımlarının ve pahalı muhasebe programlarına gereksiz yatırım yapılmasına engel olunabilir. Aynı zamanda tüm muhasebe ve bordro ihtiyaçları teknik bilgi, deneyim ve profesyonel yetenekler ile sizin her zaman yanınızda olacak uzman ekibimizin kontrolünde güven altında olacaktır.

Ayrıca hizmet çerçevesinin belirlenmesiyle düzenli vergi kontrolleri yapılmakta ve vergi cezaları ile sonuçlanabilecek muhasebe hatalarından firma yönetimini bilgilendirmek için raporlar hazırlanmaktadır. Buna ek olarak, mail adresinize düzenli gönderilecek sirkülerler ile muhasebe prosedürleri, Vergi ve İş Kanunlardaki son değişiklikler hakkında bilgilendirme de yapılmaktadır.

Kısmi outsource kapsamında muhasebe, finans, raporlama, bordro ya da personel hizmetlerinden herhangi birinden de faydalanabilir ya da tüm bu hizmetleri muhasebe, bordro ve finans hizmeti şeklinde bir paket olarak alabilirsiniz.

Muhasebe Hizmetleri

 • Muhasebe ve maliyet muhasebesi sistemlerinin kurulması ve ilgili departmanların organizasyonunun oluşturulması.

 • Resmi defterlerin yıl sonu kapanışlarının yapılması.

 • KDV, Muhtasar, Damga Vergisi, Üç aylık-Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi vb. düzenlenmesi ve beyan edilmesi.

Raporlama Hizmetleri

 • Her türlü finansal raporlama; yönetim raporları, bütçe, nakit akış vb. tabloların hazırlanması (US GAAP, UFRS, Konsolidasyon raporları vb.),

 • Talep üzerine üstlenebileceğimiz sair işler ve raporlamalar.

Bordro Hizmetleri

 • Bordro hazırlama hizmetleri,

 • Bordro zarfları ve ödeme talimatlarının hazırlanması,

 • SGK bildirgeleri ve muhtasar beyannamenin düzenlenmesi ve beyan edilmesi,

 • Ücret ödemelerinin banka tarafından düzgün bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması ve takibi.

Muhasebe Revizyon Hizmetleri

 • Şirket muhasebe kayıtlarının genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile Vergi Usul Kanunu'na uygunluğunun sağlanması

 • Yasal defterlerin Vergi Usul Kanununa ve Türk Ticaret Kanununa uygunluğunun sağlanması

 • Vergi Beyannamelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi veya şirket tarafından hazırlanan beyannamelerin kontrolü

Her türlü Muhasebe ve Vergi Danışmanlığı